1. Cmentarz jest własnością Parafii pw. Wszystkich Świętych w Mórkowie. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.
 2. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.
 3. Za pochowanie na cmentarzu pobierane są opłaty, tzw. pokładne.
 4. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.; ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, naprawę, bądź wymianę płyty czy tablicy.
 5. Osoba przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie użytkownikiem.
 6. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne 20 lat od daty pogrzebu.
 7. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.(ust. O cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U.Nr23 poz.295 z dnia 2.03.2000r.)
 8. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia to samo dotyczy miejsc zarezerwowanych, każdy grób musi mieć przynajmniej tabliczkę informacyjną, kto w nim spoczywa, łącznie z datą śmierci.
 9. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy uzyskać zezwolenie od proboszcza parafii z rysunkiem i wymiarami zewnętrznymi nagrobka; pojedynczy -180/80, podwójny- 180/180 cm.
 10. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace w dni powszednie od 8.00 -15.00 tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie.
 11. Prace przy nagrobku należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.
 12. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza.
 13. ZABRANIA się
 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
 • wprowadzania zwierząt, zanieczyszczania cmentarza,
 • samodzielnego usuwania drzew i krzewów,
 • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi,
 • palenia papierosów i picia alkoholu, hałasowania na cmentarzu,
 • stawiania ławek, układania kostki brukowej oraz wysypywania żwiru, tłucznia itp materiałów, sadzenia drzew i krzewów przy grobach.

14. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

15. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

16. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, kradzieży lub innych przyczyn.

17. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane przez zarządcę cmentarza. (Według wskazań Statutów Archidiecezji Poznańskiej t. II & 970-1004)

POGRZEB:
Możliwie jak najwcześniej po zgonie ustalenie terminu pogrzebu i Mszy w parafii (można telefonicznie: 65 534 01 28)
Następnie w Biurze Parafialnym należy przedstawić następujące dokumenty:

 •  Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • karta zgonu zawierająca adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu (dla celów pochowania zwłok)
 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentów (jeśli zostały udzielone), np. od kapelana szpitala
 • następnie wskazane zostaje miejsce pochówku: grób nowy lub grób rodzinny.

/-/ Rada Ekonomiczna i Duszpasterska

/-/ Proboszcz

Mórkowo dn. 1.11.2014

W związku z drastycznym wzrostem cen za wywóz śmieci niesegregowanych – dotyczy cmentarza, w najbliższym czasie zostanie zlikwidowany kontener przy cmentarzu. Wyprodukowane śmieci od tego czasu należy zabierać ze sobą.