Sakrament małżeństwa

Narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa trzy miesiące przed wyznaczonym terminem zgłaszają się w biurze parafialnym i przedstawiają następujące dokumenty:

  • świadectwo chrztu, bierzmowania (z aktualną datą)
  • świadectwo ukończenia katechezy stopnia średniego (szkoła średnia, zawodowa)
  • zaświadczenie z poradni rodzinnej
  • zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • dane personalne świadków
  • przy ślubie konkordatowym zaświadczenia z USC o stanie wolnym

Jeśli narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego w parafii pw. Wszystkich Świętych w Mórkowie.

Chrzest 

Rodzice (opiekunowie) dziecka zgłaszający je do Chrztu, muszą dostarczyć poniższe dokumenty:

  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • akt urodzenia dziecka
  • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania o możliwości bycia chrzestnym
  • jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu św. w parafii pw. Wszystkich Świętych w Mórkowie.

Pogrzeb

wymagany jest akt zgonu

jeśli zmarły jest z innej parafii rodzina (znajomi) powinna przynieść od księdza proboszcza pisemną zgodę i informację o zmarłym, który ma prawo do pogrzebu chrześcijańskiego

należy potwierdzić termin (dzień i godzinę) z administratorem cmentarza, którym jest Ks. Proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Mórkowie.